حتی یک کودک می داند که چگونه به ۱ ۱۰۰ امروز با کمک این ربات. http://go.tygyguip.com/0j35