ببینید که چگونه ربات می سازد ۱ ۱۰۰۰ از ۱ ۱ سرمایه گذاری. http://go.tazalus.com/0j0l