استقلال مالی چیزی است که این ربات تضمین می کند. http://go.tazalus.com/096s