از جمله محصولات قابل تولید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Shielding Strips
Custom EMI Shields
Contacts
Connector Gaskets
Expansion Slot Gaskets
Wire Mesh
Shielded Air Filters
Honeycomb Vents

دسته بندی ها : مطالب سایت

دیدگاه خود را بنویسید


حامیان