در بسیاری از صنایع و بالاخص صنایع الکترونیک، محصولات تولیدی نیاز به محافظ دارند. فتواچینگ تولید کنندهصفحه محصولات محافظ در همه ابعاد و اندازه ها، اشکال و ترکیب ها می باشد.

 

از جمله محصولات تولید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Shielding Strips
Custom EMI Shields
Contacts
Connector Gaskets
Expansion Slot Gaskets
Wire Mesh
Shielded Air Filters
Honeycomb Vents