قطعات دقیق جهت محافظت از صنایع مخابراتی وغیره با روش فتو اچینگ تولید میشود.

از جمله این قطعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Board Level Shielding
Custom Gaskets
Face Plates
Connector Gaskets
Low Profile Shielding
Spring FingersSprings
SpacersShims